Câu hỏi của Đặng Thu Trang - Hóa học lớp 11 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Đặng Thu Trang - Hóa học lớp 11

Crackinh C4H10 thu được hỗn hợp khí x gồm 5 hidrocacbon có d(X/He)= 9,0625. Hiệu suất phản ứng crackinh

  1. 20%
  2. 40%
  3. 60%
  4. 80%
1 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.