Câu hỏi của Gia Phúc - Hóa học lớp 7

ptử của hc X gồm 2 ntử của ntố R liên kết với 6 ntử H ptử X nặng = ptử NO(nito oxit)

a/ xác định NTK ,tên gọi và KHHH của R

b/ tính %R trong hc

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.