CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Yyyysyeye

Một nguyên tử X kết hợp với 3 nguyên tố H tạo thành một hợp chất có chứa H . Biết rằng trong hợp chất này có 17,65% H về khối lượng. Xác định nguyên tố X

Petrichor
19 tháng 12 2018 lúc 0:05

Viết CTHH của hợp chất dưới dạng TQ là: \(XH_3\) \(\%H=\dfrac{3.M_H}{M_{XH_3}}=17,65\%\) \(\Rightarrow M_{XH_3}=\dfrac{3}{0,1765}\approx17\left(g/mol\right)\) Ta có: \(M_X+3.M_H=M_{XH_3}\)

\(\Leftrightarrow M_X+3=17\left(g/mol\right)\) \(\Rightarrow M_X=14\left(g/mol\right)\) \(\Rightarrow X\) là nguyên tố Nitơ (N)

Bình luận (0)
Ngọc Hân
19 tháng 12 2018 lúc 16:41

Gọi CTHH là XH3

\(M_{XH_3}=\dfrac{3}{17,65\%}=17\left(g\right)\)

Ta có: \(M_X+3=17\)

\(\Leftrightarrow M_X=14\left(g\right)\)

Vậy X là nguyên tố nitơ N

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
19 tháng 12 2018 lúc 16:54

gọi CTTQ: XH3

Theo giả thiết ta có

%H= \(\dfrac{3.100}{X+3}=17,65\)

=> X + 3 = \(\dfrac{300}{17,65}\simeq17=>X=17-3=14\)

Vậy X là N

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hồng Chiên

1.Khi phân tích 1 hợp chất gồm 3 nguyên tố Fe,S,O,người ta thấy rằng %Fe=28%,S=24%,%O còn lại.Hãy lập CTHH của hợp chất,biết rằng hợp chất có 2 nguyên tử Fe

2.Hợp chất X có PTK là 60 và thành phần gồm 3 nguyên tố C,H,O trong đó nguyên tố C chiếm 60%,nguyên tố hidro chiếm 13,33% về khối lượng.Xác định công thức phân tử của X

3.Hợp chất khí A gồm 2 nguyên tố hóa học là lưu huỳnh và oxi ,trong đó lưu huỳnh chiếm 40% theo khối lượng.Hãy tìm CTHH của khí A biết tỉ khối của A so với không khí là 2,759

4.Tìm CTHH của hợp chất X do 3 nguyên tố Ca,N và O tạo thành.Biết:Mca:Mn:Mo=10:7:24 và PTK của X =164

5.1 hợp chất tạo thành giữa nhôm và oxi có Ma:Mo=4,5:4.Tìm CTHH của hợp chất đó

6.Xác định CTHH của CUxOy,biết tỉ lệ khối lượng giữa đồng và oxi là 4:1

7.1 hợp chất khí có tỉ khối đối với không khí = 2,76 và tỉ lệ về khối lượng của hai nguyên tố tạo thành là Ms:Mo=2:3

(a)Xác định CTHH của hợp chất                                                                                                                                                                                                    

(b)Chỉ ra hóa trị của lưu huỳnh và tên gọi của hợp chất

mik cảm ơn

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN