Đề cương ôn tập cuối HKI

Trần Thị Tú Anh 8B

Bài 1 : Viết các phương trình hoá học của các phản ứng trong mỗi trường hợp sau :

a, CO2 và H2O b, CuO và HCl c, Na2O và CO2

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 9,75g kẽm bằng 100ml dung dịch HCl

a, viết PTHH

b, Tính khối lượng muối thu được

c, Tính thể tích khí hidro thoát ra ( ở đktc )

d, Tính nồng độ mol dung dịch HCl đã phản ứng .

Các bạn ơi ! giúp mik với !!!!!!

Petrichor
18 tháng 12 2018 lúc 21:17

Bài 1: a. PTHH: \(H_2O+CO_2\rightarrow H_2CO_3\) b. PTHH: \(CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\) c. PTHH: \(Na_2O+CO_2\rightarrow Na_2CO_3\)

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
18 tháng 12 2018 lúc 21:18

Bài 1:

a/ CO2 + H2O \(\Leftrightarrow H2CO3\)

b/ CuO + 2HCl \(\rightarrow\) CuCl2 + H2O

c/ Na2O + H2O ​\(\rightarrow2NaOH\)

Bài 2:

a/ Zn + 2HCl => ZnCl2 + H2

0,15.....0,3...........0,15.......0,15

b/mZnCl2 = 20,4g

c/ V(H2) = 3,36 l

d/ [HCl] = 0,3:0,1=3M

\(\rightarrow\)

Bình luận (1)
Ngọc Hân
18 tháng 12 2018 lúc 21:32

Bài 1:

a) CO2 + H2O → H2CO3

b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Na2O + CO2 → Na2CO3

Bình luận (0)
Petrichor
18 tháng 12 2018 lúc 21:38

Bài 2: \(n_{Zn}=\dfrac{9,75}{65}=0,15\left(mol\right)\) a. PTHH: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\) Theo PT: 1..........2...............1..............1 Theo đề:0,15.....0,3.............0,15..........0,15 b. Theo PT ta có: \(n_{ZnCl_2}=0,15\left(mol\right)\Rightarrow m_{ZnCl_2}=n.M=0,15.136=20,4\left(g\right)\) c. \(n_{H_2}=0,15\left(mol\right)\Rightarrow V_{H_2}=0,15.22,4=3,36\left(l\right)\) d. Đổi \(100ml=0,1l\) - Nồng độ mol dd HCl là: \(C_M=0,3:0,1=3M\)

Bình luận (0)
Ngọc Hân
18 tháng 12 2018 lúc 21:39

a) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

\(n_{Zn}=\dfrac{9,75}{65}=0,15\left(mol\right)\)

b) Theo PT: \(n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{ZnCl_2}=0,1\times136=13,6\left(g\right)\)

c) Theo PT: \(n_{H_2}=n_{Zn}=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{H_2}=0,15\times22,4=3,36\left(l\right)\)

d) Theo PT: \(n_{HCl}=2n_{Zn}=2\times0,15=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{M_{HCl}}=\dfrac{0,3}{0,1}=3\left(M\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN