Câu hỏi của Trần - Hóa học lớp 11

C2H5COONa -----> C4H10 -----> C2H2 -----> CH3CHO

viết phương trình của chuỗi phản ứng

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.