Câu hỏi của Cao Võ Trung Nguyên - Hóa học lớp 9

Chia 7,8g hỗn hợp X gồm Mg và Al thành 2 phần bằng nhau.

P1 hòa tan vào 250ml dd HCl a M, sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dd đc 12,775g rắn khan.

P2 hòa tan vào 500ml dd HCl a M sau p.ứng kết thúc cô cạn dd đc 18,1g rắn khan.

a/ Tính nồng độ mol/lít của dd HCL ?

b/Tính khối lượng chất rắn ?

    Được cập nhật 28/08/2016 lúc 21:15
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.