Unit 2 : Clothing

Lê Thị Thu Hà

1. we have been..... since we were children . i hope our.will lát forever( friend)

Võ Bảo Vân
Võ Bảo Vân 18 tháng 12 2018 lúc 13:27

1. we have been..friends... since we were children . i hope our...friendship.will last forever( friend)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN