TEST 1

Lê Thị Thu Hà

viết lại câu :

1.she knows a lot more about it than i do

=i don't know

2.let's go aboroad for our holiday this year

= why

Võ Bảo Vân
Võ Bảo Vân 18 tháng 12 2018 lúc 13:44

viết lại câu :

1.she knows a lot more about it than i do

=i don't know more about it than she does

2.let's go abroad for our holiday this year

= why don't we go abroad for our holiday this year?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN