Địa lý dân cư

Lê Thị Thu Hà

dụa vào số liệu dưới đây vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp ở trung và miền núi bắc bộ thời kỳ 1995- 2000 ( tỷ đông)

năm 1995 1998 1999 2000
tây bắc 452,5 634,9 664,6 701,7
đông bắc 9879,6 12.303,3 12.719,2 15.176,4

chỉ cần nêu rõ các bước làm, vẽ hình thêm thì càng tốt


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN