Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Mạn Đà La Hoa

Tính thành phần % về khối lượng của các nguyên tố chứa trong 1,5.1023 phân tử H2SO4.

Vy Kiyllie
17 tháng 12 2018 lúc 12:10

\(nH2SO4=\dfrac{1,5.10^{23}}{6.10^{23}}=0,25mol=>nH=0,5mol;nS=0,25mol;nO=1mol\)

=> mH2SO4 = 24,5g

=> mH = 0,5 g => %mH= 2,04%

=> mS= 8g => %mS= 32,65%

=> mO= 16g => %mO= 65,31%

Bình luận (0)
Petrichor
17 tháng 12 2018 lúc 12:32

\(n_{H_2SO_4}=\dfrac{1,5.10^{23}}{6.10^{23}}=0,25\left(mol\right)\) \(\Rightarrow\)Trong 0,25 mol phân tử chứa 0,5 mol nguyên tử H; 0,25 mol nguyên tử S; 1 mol nguyên tử O \(m_{H_2SO_4}=n.M=0,25.98=24,5\left(g\right)\) \(\Rightarrow m_H=0,5.1=0,5\left(g\right)\)\(\Rightarrow\%m_H=\dfrac{0,5}{24,5}.100\%=2,04\%\) \(m_S=0,25.32=8\left(g\right)\) \(\Rightarrow\%S=\dfrac{8}{24,5}.100\%=32,65\%\) \(\Rightarrow\%O=100\%-\left(2,04\%+32,65\%\right)=65,31\%\)

Bình luận (0)
Khả Vân
17 tháng 12 2018 lúc 19:23

\(n_{H_2SO_4}=\dfrac{1,5\times10^{23}}{6\times10^{23}}=0,25\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=0,25\times98=24,5\left(g\right)\)

Ta có: \(n_H=2n_{H_2SO_4}=2\times0,25=0,5\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_H=0,5\times1=0,5\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\%m_H=\dfrac{0,5}{24,5}\times100\%=2,04\%\)

Ta có: \(n_S=n_{H_2SO_4}=0,25\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_S=0,25\times32=8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\%m_S=\dfrac{8}{24,5}\times100\%=32,65\%\)

\(\Rightarrow\%m_O=100\%-2,04\%-32,65\%=65,31\%\)

Bình luận (0)
Trương Thị Hà Vy
17 tháng 12 2018 lúc 12:40

nH2SO4=1,5.10236.1023=0,25mol=>nH=0,5mol;nS=0,25mol;nO=1molnH2SO4=1,5.10236.1023=0,25mol=>nH=0,5mol;nS=0,25mol;nO=1mol

=> mH2SO4 = 24,5g

=> mH = 0,5 g => %mH= 2,04%

=> mS= 8g => %mS= 32,65%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN