PHƯƠNG TRÀ
2 tháng 10 2016 lúc 8:20

131 . x - 941 = 27 . 23

131 . x - 941 = 27+3

131 . x - 941 = 210

131 . x - 941 = 1024

131 . x         = 1024 + 941

131 . x         = 1965

        x          = 1965 : 131

        x          = 15

           Vậy x = 15 

nhéthien binh cong chua

k mình nhé bạn mình trả lời đầu tiên !

Bình luận (0)
Phương Trình Hai Ẩn
2 tháng 10 2016 lúc 8:11

\(\Rightarrow131.x-941=1024\)

\(\Rightarrow131x=1965\)

\(\Rightarrow x=15\)

Bình luận (0)
Vĩnh Thụy
2 tháng 10 2016 lúc 8:11

131 . x - 941 = 2^7 . 2^3

131 . x - 941 = 2^10

131 . x - 941 = 1024

131 . x           = 1024 + 941

131 . x           = 1965

          x           = 1965 : 131

          x           = 15

Bình luận (0)
SKT_Rengar Thợ Săn Bóng Đêm
2 tháng 10 2016 lúc 8:12

\(131.x-941=2^7.2^3\)

\(131x-941=2^{10}\)

\(131.x-941=100\)

\(131.x=100+941\)

\(131.x=1041\)

\(x=1041:131\)

\(x=\)........

Bình luận (0)
Nguyễn Như Quỳnh
2 tháng 10 2016 lúc 8:18

131.x - 941 = 2^10

131.x         =2^10+941

131.x         =1024+941

131.x         =1965

       x        =1965:131

       x        =15

Bình luận (0)
Đào Minh Châu
12 tháng 10 2017 lúc 21:04

vậy x = 5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN