Bài 18. Mol

Cần

Thể tích ( đktc ) cua 0,5 mol khí CO2 la bn

Khả Vân
Khả Vân 12 tháng 12 2018 lúc 15:53

\(V_{CO_2}=0,5\times22,4=11,2\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 12 tháng 12 2018 lúc 16:29

V = 0,5 . 22,4 = 11,2 l

Bình luận (0)
Uyên Nhi
Uyên Nhi 12 tháng 12 2018 lúc 16:34

VCO2 = 0,5 x 22,4 = 11,2 lit

Bình luận (0)
Petrichor
Petrichor 12 tháng 12 2018 lúc 19:13

*Thể tích ở đktc của 0,5 mol khí CO2 \(V_{CO2}=n.22,4=0,5.22,4=11,2\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trang Trần

1. Chọn từ thik hợp để hoàn chỉnh thông tin trong các câu sau :

- Điều kiện tiêu chuẩn : nhiệt độ .......... , áp suất ............

- Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa .......... phân tử khí hay ......... mol chất khí.

- Ở đktc , thể tích của 1 mol chất khí bằng ......... lít.

- Người ta quy ước điều kiện thường là ở nht độ .......... và áp suất ......... atm.

2. Thảo luận theo nhóm :

a) Các ý kiến ở câu 1 trên ;

b) Tại sao 1 mol chất khí ở điều kiện thường lại có thể tích lớn hơn ở điều kiện tiêu chuẩn ?

3. Chọn từ/cụm từ thích hợp cho trog ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ở ô Kết luận dưới đây .

( có cùng ; \(6,022.10^{23}\) ; rất nhỏ ; rất lớn ; bg nhau ; mol; khác nhau; 22,4;24;25; lít/mol; gam/mol; hai ; lít ; cùng số )

Kết luận :

a) Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa một ....(1).... phân tử hay ...(2).... phân tử chất khí . ở đhtc , một mol chất khí bất kì đều có thể tích ...(3)... lít. Đơn vị đo thể tích mol phân tử chất khí là ...(4)... 

b) Thể tích của 1 mol các chất rắn , lỏng , khí  có thể ...(5)... nhưng chúng đều chứa ...(6)... phân tử/nguyên tử .

c) Ở điều kiện thường ( 20độC , 1 atm ), một mol của mọi chất khí đều chiếm một thể tích ...(7)...

và bằng ...(8)... lít .

Help me huhuhuhuhuhu

 

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN