Bài 9. Công thức hóa học

Sakura

hãy sắp xếp lại CTHH của các chất sau và gọi tên:

A/ \(O_4H_2S\) ; \(H_2FeO_2\) ; \(P_2Cu_3O_8\) ; \(S_2H_2BaO_8\)

B/ \(H_2S_2O_8Ca\) ; \(O_3H_3Al\) ; \(O_3H_4N_2\) ; \(PO_4H_3\)

Khả Vân
Khả Vân 12 tháng 12 2018 lúc 15:58

a) 1. H2SO4: axit sunfuric

2. Fe(OH)2: sắt II hiđrôxit

3. Cu3(PO4)2: đồng II photphat

4. Ba(HSO4)2: barihiđrôsunfat

Bình luận (0)
Khả Vân
Khả Vân 12 tháng 12 2018 lúc 16:01

b) 1. Ca(HSO4)2: canxihiđrôsunfat

2. Al(OH)3: nhôm hiđrôxit

3. H3PO4: axit photphoric

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 12 tháng 12 2018 lúc 16:25

A/

H2SO4 : axit sunfuric

Fe(OH)2 : sắt II hidroxit

Cu3(PO4)2 : đồng II photphat

Ba(HSO4)2 : bari hidro sunfat

B/

Ca(HSO4)2 : canxi hidro sunfat

Al(OH)3 : nhôm hidroxit

H3PO4 : axit photphoric

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN