Đề cương ôn tập cuối HKI

Trâm Vũ

Lập công thức hóa học của những hợp chất chứa 2 nguyên tố sau : P (V) và O , N (lll) và H , Cl (l) và H,N (lV) và O

B/ lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau : Ca (ll) và (OH) (l) ; Al (lll) và ( SO4) (ll) , Cu (ll) và NO3(l)

Petrichor
11 tháng 12 2018 lúc 22:31

*Lập công thức hóa học của những hợp chất chứa 2 nguyên tố sau : P (V) và O , N (lll) và H , Cl (l) và H,N (lV) và O - P(V) và O Gọi CTHH của HC là: \(P_xO_y\) Ta có: a = V; b = II => (\(a\ne b\)) => x = b = 2 y = a = 5 Vậy CTHH của HC là: \(P_2O_5\) - Làm tương tự với những HC khác. N (III) và H => CTHH là: \(NH_3\) Cl (I) và H => CTHH là: HCl N (IV) và O => CTHH là: \(N_2O_4\) -B/ lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau : Ca (ll) và (OH) (l) ; Al (lll) và ( SO4) (ll) , Cu (ll) và NO3(l) - Ca (II) và (OH) => CTHH: \(Ca\left(OH\right)_2\) - Al (III) và (SO4) (II) => CTHH: \(Al_2\left(SO4\right)_3\) - Cu (II) và NO3 (I) => CTHH: \(Cu\left(NO3\right)_2\)

Bình luận (0)
Khả Vân
12 tháng 12 2018 lúc 16:11

a) Gọi CTHH là PxOy

Theo quy tắc hóa trị:

\(x\times V=y\times II\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{V}=\dfrac{2}{5}\left(tốigiản\right)\)

Vậy \(x=2;y=5\)

Vậy CTHH là P2O5

Gọi CTHH là NaHb

Theo quy tắc hóa trị:

\(a\times III=b\times I\)

\(\Rightarrow\dfrac{a}{b}=\dfrac{I}{III}=\dfrac{1}{3}\left(tốigiản\right)\)

Vậy \(a=1;b=3\)

Vậy CTHH là NH3

Bình luận (0)
Khả Vân
12 tháng 12 2018 lúc 16:17

b) Gọi CTHH là Cax(OH)y

Theo quy tắc hóa trị:

\(x\times II=y\times I\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{I}{II}=\dfrac{1}{2}\left(tốigiản\right)\)

Vậy \(x=1;y=2\)

Vậy CTHH là Ca(OH)2

Gọi CTHH là Ala(SO4)b

Theo quy tắc hóa trị:

\(a\times III=b\times II\)

\(\Rightarrow\dfrac{a}{b}=\dfrac{II}{III}=\dfrac{2}{3}\left(tốigiản\right)\)

Vậy \(a=2;b=3\)

Vậy CTHH là Al2(SO4)3

Gọi CTHH là Cut(NO3)z

Theo quy tắc hóa trị

\(t\times II=z\times I\)

\(\Rightarrow\dfrac{t}{z}=\dfrac{I}{II}=\dfrac{1}{2}\left(tốigiản\right)\)

Vậy \(t=1;z=2\)

Vậy CTHH là Cu(NO3)2

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
12 tháng 12 2018 lúc 16:31

a/ P2O5

NH3

HCl

N2O4 => NO2

b/ Ca(OH)2

Al2(SO4)3

Cu(NO3)2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Zukamiri - Pokemon

C1 : một hợp chất phân tử gồm, một ng tử ( nguyeen tử) ng tố ( nguyên tố) X liên kết với 1 ng tử O và có phân kholis là 56 đvC. X là ng tố nào sau đây

A. Mg ; B. Zn ; C. Cu ; D. Ca C2 : để tạo thành phân tử một hợp chất thì tối thiểu phải có bao nhiêu loại nguyên tử A.1 loại ng tử B. Hai loại ng tử C. 3 loại ng tử D. 4 loại ng tử C3 : biết S (VI) hãy chọn công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức cho sau đây A. S2O3 B. S2O2 C. SO2 D. SO3 C4 : Cho biết cthh ( côg thức hóa học) của hợp chất của ng tố X với S (II) và hợp chất của ng tố Y với H như sau : X2S3 ; YH3 Hãy chọn 1 cthh nào là đúng nhất trog các trường hợp của X và Y trong các hợp chất cho sau đây: A. X2Y B. XY C. XY2 D. X3Y2 C5: trog các dãy chất say đây dãy nào toàn hợp chất? ( chọn được nhiều ý ) A. CH4, K2SO4 , Cl2 , O2 , NH3 B. O2, CO2, CaO, N2, H2O C. HBr, HCl, HN03, NH3, CO2 D. H2O, Ba(HCO3)2 , Al(OH)3, ZnSO4 C6 : cho cthh của chất sau : CaCl2 ( Canxi clorua) hãy nêu những gì biết đc về chất trên? C7 : tính hóa trị của các ng tố P trog hợp chất P2O5 C8: lập cthh của những hợp chất có 2 ng tố sau: A. S (IV) và 0 ; B. Al (III) và So4 (II) C9: tính phân tử khối của các cthh sau: A. K2O ; B.CaSO4 C10: phân tử chất A gồm 1 ng tử ng tố X liên kết vớ 3 ng tử oxi và nặng hơn phân tử hidro 40 lần A. A là đơn chất hay hợp chất B. Tính phân tử khối của A C. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên, kí hiệu hóa học của ng tố X

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN