Dũng Lương
28 tháng 9 2016 lúc 19:26

Số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là:987654

Số liền sau số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là:123455

Tổng hai số là:

 987654+123455=1111109

  Đáp số:1111109

Bình luận (0)
toys funny
21 tháng 2 2017 lúc 20:16

bằng 1089999

Bình luận (0)
Lai  DUC Tuyen
30 tháng 6 2017 lúc 14:00

1089999

Bình luận (0)
DORAEMON
24 tháng 7 2017 lúc 12:10

SỐ LỚN NHẤT CÓ 6 CHỮ SỐ KHÁC NHAU LA 987654

SỐ LIỀN SAU CỦA SỐ NHỎ NHẤT CÓ 6 CHỮ SỐ LÀ

123457

TỔNG CỦA HAI SỐ TRÊN LÀ 1111111

Bình luận (0)
Đào Thị Mai Phương
27 tháng 11 2017 lúc 20:15

1089999

Bình luận (0)
Trà Mi Liên
28 tháng 12 2017 lúc 15:35

= 108 9999 đó 

mình vừa giải violympic xong 

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Minh Phúc
4 tháng 1 2018 lúc 20:50

1111109

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm tích của hai số biết rằng thừa số thứ nhất là số liền sau của 299, thừa số thứ hai là tổng của số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau.

A. 3299700

B. 3306600

C. 3262800

D. 3269700

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN