Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

ngọc

Phản ứng hóa học xảy ra khi cồn cháy (đèn cồn trong phòng thí nghiệm) là

Rượu etylic (C2H5OH) + oxi  cacbonic (CO2) + nước

1) Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.

2) Cho biết tỉ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hóa học.

3) Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hóa học.

4) Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 4,6 gam rượu etylic và thể tích khí cacbonic tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn.

Hoàng Tuấn Đăng
Hoàng Tuấn Đăng 11 tháng 12 2018 lúc 16:14

1. PTHH: C2H5OH + 3O2 =(nhiệt)=> 2CO2 + 3H2O

2. Tỉ lệ số phân tử: 1 : 3 : 2 : 3

3. Tỉ lệ về khối lượng: mC2H5OH : mO2 : mCO2 : mH2O = 46 : 96 : 88 : 54

4. nC2H5OH = \(\dfrac{4,6}{46}=0,1\left(mol\right)\)

=> nO2 = 0,3 (mol) , nCO2 = 0,2 (mol)

=> VO2(đktc) = 0,3 x 22,4 = 6,72 (lít), VCO2(đktc) = 0,2 x 22,4 = 4,48 (lít)

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 11 tháng 12 2018 lúc 18:49

1/ C2H5OH + 3O2 −to→ 2CO2 + 3H2O (1)

2/ Tỉ lệ số phân tử C2H5OH: số phân tử O2: số phân tử CO2: số phân tử H2O = 1 : 3 : 2 : 3

3/ mC2H5OH ∶ mO2 ∶ mCO: mH2O = 46 : (3x32) : (2x44) : (3x18)

= 46 : 96 : 88 : 54

4/ Ta có : nC2H5OH= 4,6/46 = 0,1 (mol)

Từ (1) → nCO2=0,2 (mol) → VCO2= 0,2.22,4 = 4,48 (lít)

Từ (1) → nO2= 0,3 (mol) → VO2= 0,3.22,3 = 6,72 (lít)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN