Bài 10. Hóa trị

Tranggg Nguyễn

Tính hóa trị của nguyên tố chưa biết trong hợp chất

3/ Tính hóa trị của nhóm SO4; NO3; PO4; CO3 trong hợp chất :

a. Na2SO4

b. NaNO3

c. K3Po4

d. K2CO3

Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 11 tháng 12 2018 lúc 14:56

a/ Na2SO4 => SO4 : II

b/ NaNO3 => NO3: I

c/ K3PO4 => PO4: III

d/ K2CO3 => CO3 : II

Bình luận (0)
Uyên Nhi
Uyên Nhi 11 tháng 12 2018 lúc 14:57

a/ SO4 : II

b/ NO3: I

c/ PO4: III

d/ CO3 : II

Bình luận (0)
Petrichor
Petrichor 11 tháng 12 2018 lúc 12:51

a) \(Na_2SO_4\) Gọi b là hóa trị của nhóm \(\left(SO_4\right)\)

Áp dụng QTHT ta có: \(I\times2=b\times1=>b=\dfrac{I\times2}{1}=II\) Vậy nhóm \(\left(SO_4\right)\) có hóa trị II b) \(Na\left(NO_3\right)\) Tương tự ta có: Nhóm \(\left(NO_3\right)\) có hóa trị I c) \(K_3PO_4\) Nhóm \(\left(PO_4\right)\) có hóa trị III d) \(K_2CO_3\) Nhóm \(\left(CO_3\right)\) có hóa trị II

Bình luận (0)
bạch ngọc phượng
bạch ngọc phượng 11 tháng 12 2018 lúc 12:53

Na2SO4

Theo quy tắc hóa trị: 2 . I = 4 . b => b = II Vậy SO4 có hóa trị II trong Na2SO4

NaNO3

Theo quy tắc hóa trị: 1 . I = 3 . b => b = III Vậy NO3 có hóa trị II trong NaNO3

K3PO4

Theo quy tắc hóa trị: 3 . I = 1 . b => b = III Vậy PO4 có hóa trị III trong K3PO4

K2CO3

Theo quy tắc hóa trị: 2 . I = 1 . b => b = II Vậy CO3 có hóa trị II trong K2CO3

học tốt~~

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN