Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng HNO3 dư thấy thoát ra 20,16 lít khi NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 81,55.

B. 115,85.

C. 29,40.

D. 110,95.

Ngô Quang Sinh
12 tháng 7 2017 lúc 13:03

Quy X về Cu, S với số mol lần lượt là x   64x + 32y = 30,4 gam.

Bảo toàn electron: 2 n Cu + 6 n S = 3 n NO  2x + 6y = 3 × 0,9 x = 0,3 mol; y = 0,35 mol.

Kết tủa gồm 0,3 mol Cu(OH)2 và 0,35 mol BaSO4 m = 0,3 × 98 + 0,35 × 233 = 110,95 gam.

Đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng dung dịch HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

A. 81,55.

B. 110,95.

C. 115,85.

D. 104,20.

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 30,4 g chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S. và S bằng HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.119,5 g

B.112 g

C.115,9 g

D.110,95 g

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 7,6 gam chất rắn X gồm Cu, Cu2S và S bằng HNO3 dư thấy thoát ra 5,04 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung địch Y được m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 28,9625 gam.

B. 20,3875 gam

C. 27,7375 gam

D. 7,35 gam.

Nguyễn Hoàng Nam

Hoà tan hoàn toàn 30,4 gam rắn X gồm cả CuS, C2S và S bằng HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là.

A. 81,55.

B. 104,20

C. 110,95.

D. 115.85

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 7,6 gam chất rắn X gồm Cu, Cu 2 S   và S bằng dung dịch HNO 3 dư thấy thoát ra 5,04 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba OH 2  dư vào dung dịch Y được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 27,7375 gam

B. 20,3875 gam

C. 28,9625 gam

D. 7,35 gam

Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam hỗn hợp X gồm: FeS, FeS 2 , S, Cu, CuS, FeCu 2 S 2 thì cần 2,52 lít oxi và thấy thoát ra 1,568 lít (đktc) SO 2 . Mặt khác cho 6,48 gam X tác dụng dung dịch HNO 3 nóng dư thu được V lít khí màu nâu duy nhất (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba OH 2  dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là

A. 13,44 lít và 23,44 gam

B. 8,96 lít và 15,60 gam

C. 13,216 lít và 18,64 gam.

D. 13,216 lít và 23,44 gam

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu, Cu2S, CuS, Fe, FeS, S tác dụng hết với HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít khí NO2 (chất khí duy nhất thoát ra, sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 46,6 gam kết tủa, còn khi cho Y tác dụng với dung dịch NH3 dư thì thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 24,64

B. 11,20

C. 16,80

D. 38,08

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hết 3,264 gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Fe, CuS và Cu trong 600ml dung dịch HNO3 1M đung nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 1,8816 lít (đktc) một chất khí thoát ra. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 5,592 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y có thể hòa tan tối đa m gam Fe. Biết trong quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là

A. 9,760

B. 9,120

C. 11,712

D. 11,256

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hết 3,264 gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Fe, CuS và Cu trong 600ml dung dịch HNO3 1M đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 1,8816 lít (đktc) một chất khí thoát ra. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 5,592 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y có thể hòa tan tối đa m gam Fe. Biết trong quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là

A. 12,040

B. 11,536

C. 11,256

D. 9,240

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN