Violympic toán 9

Nguyễn Đình Thành

Cho các số thực x,y thỏa mãn: x2+y2=1

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức M=\(\sqrt{3}\).xy + y2


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN