CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Nguyễn Anh

1 . a)Tìm số mol của 10(g) NaOH

b)Tính khối lượng của 0,15 mol CuO

Trần Thanh Phương
Trần Thanh Phương 7 tháng 12 2018 lúc 20:40

Bài 1 :

a) \(n_{NaOH}=\dfrac{m_{NaOH}}{M_{NaOH}}=\dfrac{10}{40}=0,25\left(mol\right)\)

b) \(m_{CuO}=n_{CuO}\cdot M_{CuO}=0,15\cdot80=12\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Chuotconbebong2004
Chuotconbebong2004 7 tháng 12 2018 lúc 20:40

a) Số mol của NaOH :\(n_{NaOH}=\dfrac{10}{40}=0,25\left(mol\right)\)

b) Khối lượng của CuO : \(m_{CuO}=0,15.80=12\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên 7 tháng 12 2018 lúc 20:46

1 . a)Tìm số mol của 10(g) NaOH

Ta có công thức: \(n=\dfrac{m}{M}\) => \(n=\dfrac{10}{40}=0,25\left(mol\right)\)

b)Tính khối lượng của 0,15 mol CuO

Ta có công thức: \(m=n.M\) => \(n=0,15.80=12\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 7 tháng 12 2018 lúc 20:59

\(\left(a\right)n_{NaOH}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{10}{40}=0,25\left(mol\right)\)

\(\left(b\right)m_{CuO}=n.M=0,15.80=12\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN