CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Ngọc Thảo

Lập phương trính hóa học của phản úng sau

a. Fe + Cl2-----> FeCl3

b. Al + Cu SO4 ------> Al2(SO4)3 +Cu

c. H3PO4 + Ca(OH)2 -----> Ca(PO4)2 + H2O

Huỳnh lê thảo vy
Huỳnh lê thảo vy 7 tháng 12 2018 lúc 20:33

a,2Fe+3Cl2→2FeCl3

b,2Al+3CuSO4→Al2(SO4)3+3Cu

c,2H3PO4 + 3Ca(OH)2 Ca(PO4)2 + 6H2O

Bình luận (0)
Hướng Hoàng Thị
Hướng Hoàng Thị 7 tháng 12 2018 lúc 20:35

a. 2Fe + 3Cl2 ---> 2FeCl3

b. 2Al + 3CuSO4 ---> Al2(SO4)3 + 3Cu

c. 2H3PO4 + Ca(OH)2 ---> Ca(PO4)2 + 3H2O

Bình luận (0)
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên 7 tháng 12 2018 lúc 20:37

Lập phương trính hóa học của phản úng sau

a. 2Fe + 3Cl2-----> 2FeCl3

b. 2Al + 3Cu SO4 ------> Al2(SO4)3 +3Cu

c. 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 -----> Ca(PO4)2 + 6H2O

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 7 tháng 12 2018 lúc 20:58

\(a.2Fe+3Cl_2\rightarrow2FeCl_3\)

\(b.2Al+3CuSO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3Cu\)

\(c.2H_3PO_4+3Ca\left(OH\right)_2\rightarrow Ca_3\left(PO_4\right)_2+6H_2O\)

Bình luận (0)
Uyên Nhi
Uyên Nhi 8 tháng 12 2018 lúc 12:16

a/ 2Fe + 3Cl2 ==> 2FeCl3

b/ 2Al + 3CuSO4 ==> Al2(SO4)3 + 3Cu

c/ 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 ==> Ca3(PO4)2 + 6H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN