CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Ngọc Thảo

Câu 1: Đốt cháy 5,4g nhôm trong m gam khí õi tạo thành 10,2g nhôm oxit. Gía trị m là:

A. 6,2g B. 4,8g C. 48g D. 3,2g

Câu 2: Khí đinitơ oxit(N2O) khí cacbonmonooxit(CO) khí lưu quỳnh trioxit(SO3) là những ..... điều tạo nên từ hai......

A. đơn chất, nguyên tố hóa học B. đơn chất, phân tử

C. hợp chất, nguyên tố hóa học D.hợp chất, nguyên tử

Câu 3: Công thức hóa học đúng của natri oxit là:

A. Na2O b.NaO C. Na2O3 D. NaO2

Câu 4: Phương trình hóa học nào dưới đây là đúng

A. Fe + 3HCl -> FeCl2+H2 B.MgO + 2HCl -> 2MgCl + H2O

C. Cu +Cl2 -> CuCl2 D. 2CaO + H2O -> Ca(OH)2

Câu 5: Số mol của 32g Fe2O3

A. 0,1 mol B. 0,4 mol C. 0,3 mol D. 0,2 mol

Câu 6: Khí H2S nặng hơn không khí bao nhiêu lần?

A. 1,1 B. 1,4 C. 1,6 D. 1,17

Câu 7: Trong các hiện tượng sau hiện tượng hóa học là

A. nước sôi B. cục than bị đạp vỡ vụn thành nhiều mãnh

C. nước điện phân thành khí hidro và oxi D. đường tan trong nước

Câu 8: Chọn công thức hóa học thích hợp đặt vào dấu"?"

Fe +? -> FeCl3

A. HCl B. Cl C. Cl3 D. Cl2

Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng sau

BaCl2 + Na2SO4 -> BaSO4 + NaCl

Hệ số cân bằng lần lượt ứng với phương trình trên là

A. 1,6,2,4 B. 1,1,1,2 C. 1,3,1,3 D. 1,2,3,3

Câu 10: Trong các hiện tượng sau hiện tượng vật lí là

A. nước chuyển từ trạng thái rắn sang lỏng B. củi bị cháy

C. cồn bị đót cháy D. natri tác dụng với oxi tạo thành natri oxit

Câu 11: Phân tử khối của FeCl2

A. 127 (đvC) B. 91,5 (đvC) C. 71 (đvC) D. 88 (đvC)

Câu 12: Khí nito nặng hơn khí NH3 bao nhiêu lần

A. 1,867 B. 1,647 C. 0,8 D. 0,55

Hướng Hoàng Thị
7 tháng 12 2018 lúc 20:28

1. B

2.C

3.A

4.C

5.D

6.D

7.C

8.C

9.B

10.A

11.A

12.C

Bình luận (0)
Fɑɭυ
7 tháng 12 2018 lúc 20:51

Câu 1: Đốt cháy 5,4g nhôm trong m gam khí õi tạo thành 10,2g nhôm oxit. Gía trị m là:

A. 6,2g B. 4,8g C. 48g D. 3,2g

Câu 2: Khí đinitơ oxit(N2O) khí cacbonmonooxit(CO) khí lưu quỳnh trioxit(SO3) là những ..... điều tạo nên từ hai......

A. đơn chất, nguyên tố hóa học B. đơn chất, phân tử

C. hợp chất, nguyên tố hóa học D.hợp chất, nguyên tử

Câu 3: Công thức hóa học đúng của natri oxit là:

A. Na2O b.NaO C. Na2O3 D. NaO2

Câu 4: Phương trình hóa học nào dưới đây là đúng

A. Fe + 3HCl -> FeCl2+H2 B.MgO + 2HCl -> 2MgCl + H2O

C. Cu +Cl2 -> CuCl2 D. 2CaO + H2O -> Ca(OH)2

Câu 5: Số mol của 32g Fe2O3 là

A. 0,1 mol B. 0,4 mol C. 0,3 mol D. 0,2 mol

Câu 6: Khí H2S nặng hơn không khí bao nhiêu lần?

A. 1,1 B. 1,4 C. 1,6 D. 1,17

Câu 7: Trong các hiện tượng sau hiện tượng hóa học là

A. nước sôi B. cục than bị đạp vỡ vụn thành nhiều mãnh

C. nước điện phân thành khí hidro và oxi D. đường tan trong nước

Câu 8: Chọn công thức hóa học thích hợp đặt vào dấu"?"

Fe +? -> FeCl3

A. HCl B. Cl C. Cl3 D. Cl2

Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng sau

BaCl2 + Na2SO4 -> BaSO4 + NaCl

Hệ số cân bằng lần lượt ứng với phương trình trên là

A. 1,6,2,4 B. 1,1,1,2 C. 1,3,1,3 D. 1,2,3,3

Câu 10: Trong các hiện tượng sau hiện tượng vật lí là

A. nước chuyển từ trạng thái rắn sang lỏng B. củi bị cháy

C. cồn bị đót cháy D. natri tác dụng với oxi tạo thành natri oxit

Câu 11: Phân tử khối của FeCl2 là

A. 127 (đvC) B. 91,5 (đvC) C. 71 (đvC) D. 88 (đvC)

Câu 12: Khí nito nặng hơn khí NH3 bao nhiêu lần

A. 1,867 B. 1,647 C. 0,8 D. 0,55

Bình luận (0)
Hoàng Nhất Thiên
7 tháng 12 2018 lúc 21:06
49 phút trước

Câu 1: Đốt cháy 5,4g nhôm trong m gam khí õi tạo thành 10,2g nhôm oxit. Gía trị m là:

A. 6,2g B. 4,8g C. 48g D. 3,2g

Câu 2: Khí đinitơ oxit(N2O) khí cacbonmonooxit(CO) khí lưu quỳnh trioxit(SO3) là những ..... điều tạo nên từ hai......

A. đơn chất, nguyên tố hóa học B. đơn chất, phân tử

C. hợp chất, nguyên tố hóa học D.hợp chất, nguyên tử

Câu 3: Công thức hóa học đúng của natri oxit là:

A. Na2O b.NaO C. Na2O3 D. NaO2

Câu 4: Phương trình hóa học nào dưới đây là đúng

A. Fe + 3HCl -> FeCl2+H2 B.MgO + 2HCl -> 2MgCl + H2O

C. Cu +Cl2 -> CuCl2 D. 2CaO + H2O -> Ca(OH)2

Câu 5: Số mol của 32g Fe2O3

A. 0,1 mol B. 0,4 mol C. 0,3 mol D. 0,2 mol

Câu 6: Khí H2S nặng hơn không khí bao nhiêu lần?

A. 1,1 B. 1,4 C. 1,6 D. 1,17

Câu 7: Trong các hiện tượng sau hiện tượng hóa học là

A. nước sôi B. cục than bị đạp vỡ vụn thành nhiều mãnh

C. nước điện phân thành khí hidro và oxi D. đường tan trong nước

Câu 8: Chọn công thức hóa học thích hợp đặt vào dấu"?"

Fe +? -> FeCl3

A. HCl B. Cl C. Cl3 D. Cl2

Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng sau

BaCl2 + Na2SO4 -> BaSO4 + NaCl

Hệ số cân bằng lần lượt ứng với phương trình trên là

A. 1,6,2,4 B. 1,1,1,2 C. 1,3,1,3 D. 1,2,3,3

Câu 10: Trong các hiện tượng sau hiện tượng vật lí là

A. nước chuyển từ trạng thái rắn sang lỏng B. củi bị cháy

C. cồn bị đót cháy D. natri tác dụng với oxi tạo thành natri oxit

Câu 11: Phân tử khối của FeCl2

A. 127 (đvC) B. 91,5 (đvC) C. 71 (đvC) D. 88 (đvC)

Câu 12: Khí nito nặng hơn khí NH3 bao nhiêu lần

A. 1,867 B. 1,647 C. 0,8 D. 0,55

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Chang Mai

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN