Câu hỏi của bơ đi mà sống - Hóa học lớp 10

cho phản ứng           N2 + 3H  \(\leftrightarrow\)  2NH3     , \(\Delta\) H  <0 

Để phản ứng trên chuyển dịch theo chiều thuận thì ta phải điều chỉnh các yếu tố (nhiệt độ, áp suất và nồng độ các chất ) trong hệ phản ứng như thế nào ? giải thích việc làm đó?

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.