Câu hỏi của bơ đi mà sống - Hóa học lớp 10 | Học trực tuyến

Câu hỏi của bơ đi mà sống - Hóa học lớp 10

xét phản ứng thuận nghịch sau :

                 H2(khí) + I2(khí)    \(\leftrightarrow\) 2HI(khí) , \(\Delta\) H = -10,55KJ/mol

Nồng độ các chất lúc phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở 430 độ C như sau : [\(_{H_2}\)] = [\(I_2\)] = 0, 107M ; [HI] = 0,786M

a. tính hằng số cân bằng \(K_c\) của phản ứng ở 430 độ C

b. Khi phản ứng trên đã đạt trạng thấu cân bằng ở 430 độ C , nếu ta thay đổi áp suất của hệ thì có ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng không ? giải thích

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.