Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Ngô Trọng Phát

Đốt cháy 4.4 g muối Sunfua một kim loại M (công thức MS) trong OXI dư, chất rắn sau phản ứng đem tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 36.75% thu đc dd X. Nồng độ phần trăm muối trong dd X là 41.67%. Làm lạnh dd thu được 5.62 g rắn Y tách ra và dd còn lại có nồng độ 32.64%. Tìm Ct muối rắn Y


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN