Ôn tập phép nhân và phép chia đa thức

quynh nhu nguyen

Cho biểu thức \(\left(\dfrac{x+1}{2x-2}+\dfrac{3}{x^2-1}-\dfrac{x+3}{2x+2}\right)\).\(\dfrac{4x^2-4}{5}\)

a/ Hãy tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định

b/ Chứng minh rằng khi giá trị của biểu thức được xác định thì nó không phụ thuộc vào giá trị của biến x


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN