Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

Trân Lê

Để di chuyển 1 viên gạch, người ta tác dụng 1 lực làm viên gạch do chuyển nhanh dần, hỏi hệ chứa viên gạch là hệ cô lập hay không cô lập? Giải thiech


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN