Câu hỏi của Nguyễn Hằng - Hóa học lớp 10 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Hằng - Hóa học lớp 10

trong 1 bình kín có thể tích 3 lit. Thoạt đầu cho vào 168g N2 và 6g H2 . Ở nhiệt độ xác định cân bằng được thiết lập lúc đó lượng N2 giảm 10% . Hỏi áp suất thay đổi như thế nào ??? 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.