Chương I- Động học chất điểm

Châu Anh

Câu 1: Hai ô tô cùng khởi hành cùng một lúc ở hai địa điểm A và B cách nhau 54km và đi theo cùng chiều từ A đến B, biết vận tốc ô tô thứ nhất ( từ A ) là 72km/h và của ô tô thứ hai ( từ B ) là 54 km/h.

a. Viêt phương trình chuyển động của mỗi xe.

b. Xác đị thời điểm và vị trí ô tô thứ nhất đuổi kịp ô tô thứ hai.

Câu 2: Một vật chuyển độn có phương trình x+ 16t-0,5t^29 x tính bằng m, t tính bằng s )

a. Xác định v0, a, tính chất chuyển động.

b. Viết phương trình vận tốc và vẽ đồ thị vận tốc của vật.

Câu 3: Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 54 km/h thì tăng ga chuyển động nhanh dần đều.

a. Tính gia tốc của xe biết rằng sau 3s ô tô đạt vận tốc 72 km/h.

b. Trong quá trình tăng tốc nói trên, vào thời điểm nào kể từ lúc tăng tốc, vận tốc của xe là 64,8 km/h.

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành 30 tháng 11 2018 lúc 11:32

3.

v0=54km/h=15m/s

v1=72km/h=20m/s

a)sau 3s vận tốc ô tô từ 15m/s tăng lên 20m/s

gia tốc của xe

\(a=\dfrac{v-v_0}{t}\)=\(\dfrac{5}{3}\)m/s2

b) trong quá trình tăng tốc vận tốc của xe đạt v2=64,8km=18m/s khi

t1=\(\dfrac{v_2-v_{.0}}{a}\)=1,8s

vậy sau 1,8 giây kể từ lúc tăng tốc vận tốc xe đạt 18m/s

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 29 tháng 11 2018 lúc 22:36

Bài 3. ý a.) phải là sau 30s ko phải 3s

Đổi 54km/h = 15m/s; 72km/h = 20m/s; 64,8km/h = 18 m/s

a.) Ta có:\(v=v_0+at\Rightarrow a=\dfrac{v-v_0}{t}=\dfrac{20-15}{30}\approx0,167\) m/s2

b.) Thời gian xe đạt v' = 64,8 km/h là:

\(t'=\dfrac{v'-v_0}{a}=\dfrac{18-15}{0,167}\approx18s\)

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành 30 tháng 11 2018 lúc 11:29

1.

a)chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A-B, gốc thời gian lúc 2 xe chuyển động

x1=x0+v1.t=72t

x2=x0+v2.t=54+54t

b) hai xe gặp nhau x1=x2\(\Rightarrow t=\)3h

vậy sau 3h hai xe gặp nhau

vị trí gặp nhau cách A một khoảng là

x1=x2=216km

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN