Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Trần Thị Thắm

một lò xo khi treo m1=0,5kg thì dài 72,5cm còn khi treo m2=0,2kg thì dài 65cm. tính độ cứng

Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 13 tháng 11 2018 lúc 22:31

Lấy g = 10 m/s2

Ta có: △l1 = l1 - l0 ⇒ l1= △l1 + l0 =\(\dfrac{m_1.g}{k}\);

l2=△l2 + l0 = \(\dfrac{m_2.g}{k}\)

⇒ l1 - l2 = \(\dfrac{m_1.g}{k}-\dfrac{m_2.g}{k}=\dfrac{\left(m_1-m_2\right).g}{k}\Rightarrow k=\dfrac{3}{7,25-6,5}=4\dfrac{N}{m}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành 29 tháng 11 2018 lúc 20:59

khi treo thẳng đứng lò xo đầu dưới treo vật thì P=\(F_{đh}\)

72,5cm=0,725m ; 65cm=0,65m

\(F_{đh1}=P_1\Leftrightarrow k.\left(l_1-l_0\right)=m_1.g\) (1)

\(F_{đh2}=P_2\Leftrightarrow k.\left(l_2-l_0\right)=m_2.g\) (2)

lấy (1) chia cho (2)

\(\dfrac{l_1-l_0}{l_2-l_0}=\dfrac{m_1}{m_2}\)

\(\Rightarrow l_0=0,6m\)

thay l0=0,6m vào (1) koặc (2)

\(\Rightarrow k=\)40N/m

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 29 tháng 11 2018 lúc 21:15

Lấy g = 10 m/s2

Ta có: △l1 = l1 - l1 ⇒ l1= △l1 + l1 =\(\dfrac{m_1.g}{k}\);

l2=△l2 + l0 = \(\dfrac{m_2.g}{k}\)

⇒ l1 - l2 = \(\dfrac{m_1.g}{k}-\dfrac{m_2.g}{k}=\dfrac{\left(m_1-m_2\right)g}{k}\Rightarrow k=\dfrac{\left(0,5-0,2\right).10}{0,725-0,65}=40\) N/m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN