Câu hỏi của Lê Trần Hồng Thư - Hóa học lớp 13

Giải giúp em bài này với ạ!

Hòa tan 2g muối cacbonat của kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl 10% vừa đủ thu được 448cm3 chất khí ở đktc

a/ Tính mddHCl

b/ xác định CTHH của muối

c/ tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch

 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.