Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Khánh Lê

một chất điểm chịu tác dụng của 3 lực đồng phẳng,đồng quy cso cùng độ lớn 15N .biết góc tạo bới hợp lực (F1,F2)=(F2,F3)=60độ.Tính hợp lực của ba lực này

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành 28 tháng 11 2018 lúc 13:32

hợp lực của F1,F2

\(F_{12}=\sqrt{F^2_1+F^2_2+2.F_1.F2.cos60^0}\)=\(15\sqrt{3}\)N

hợp lực của F12 và F3

\(F_{123}=\sqrt{F_{12}^2+F_3^3}\)=30N

Bình luận (3)
Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 28 tháng 11 2018 lúc 22:15

\(F_{12}=\sqrt{F_1^2+F^2_2+2F_1F_2cos\alpha}=\sqrt{2.15^2+2.15^2.\dfrac{1}{2}}=15\sqrt{3}\left(N\right)\)

\(F_{23}=\sqrt{F_2^2+F^2_3+2F_2F_3cos\alpha}=\sqrt{2.15^2+2.15^2.\dfrac{1}{2}}=15\sqrt{3}\left(N\right)\)

Hợp lực của 3 lực này là:

\(F_{123}=\sqrt{F_1^2+F^2_2+2F_1F_2cos\alpha}=\sqrt{2\left(15\sqrt{3}\right)^2+2.\left(15\sqrt{3}\right)^2.\dfrac{-1}{2}}=15\sqrt{3}\left(N\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN