Bài 10 : Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

quynh nhu nguyen

+ Hoàn thành bảng theo mẫu sau để thấy được sự phân hóa khí hậu của khu vực Nam Á và cho biết nguyên nhân của sự phân hóa đó

Địa điểm Nhiệt độ Nhiệt độ Lượng mưa Hướng gió Hướng gió
Cao nhất Thấp nhất cả năm Mùa Hạ

Mùa đông

Se-ra-pun-di
Mum- bai
Mum - tan


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN