Câu hỏi của Linh Liu Liu - Hóa học lớp 13

Cho e hỏi bài này với ạ:

Đốt cháy hoàn toàn 17,6 gam hợp chất hữu cơ X mạch hở, cần dùng vừa đủ 16,8 lít khí O​( đktc ) được CO2 và H​2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7:6. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, X phản ứng hết với lượng dư dung dịch NaOH chỉ sinh ra một muối axit no, mạch hở và một ancol có công thức phân tử C3H7​OH. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn điều trên là:

A.8    B.4    C.2    D.3

  1. 8
  2. 4
  3. 2
0 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.