Câu hỏi của thu trang - Tiếng Anh thí điểm lớp 9

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Clothes can tell a lot about person. Some people like very colorful clothes because they want everyone to look at them and they want to be the center of things. Others like to wear nice clothes, but their clothes are not colorful or fancy. They do not like people to look at them. Clothes today are very different from the clothes of the 1800s. One difference is the way they look. For example, in 1800s, all women wore dress. The dresses all had long skirts. But today, women do not wear dresses with long skirts. Sometimes they wear short skirts. Sometimes they wear pants. Another difference between 1800s and today is the cloth. In the 1800s, clothes were made only from natural kinds of cloth. They were made from cotton, wool, silk. But today, there are many kinds of man-made cloth. A lot of clothes are now made from nylon, rayon or polyester.

31. Why do some people like very colorful clothes?

...................................................................................................................................................

32. What kind of clothes do other people like to wear?

...................................................................................................................................................

33. Were the clothes of the 1800s the same as today?

...................................................................................................................................................

34. What do sometimes women wear today?

...................................................................................................................................................

35. Are there many kinds of man-made cloth now?

...................................................................................................................................................

    Được cập nhật 30 tháng 5 lúc 14:47 1 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.