Câu hỏi của Nguyễn Võ Nhiệt My - Hóa học lớp 8

đề: lập công thức hóa học, tính phân tử khối, tính khối lượng phần trăm của mỗi chất trong phân tử.

a/ S(VI) và O

b/ Cu(II) và (NO3)

c/ Al và P(O4)

d/ Al và SO4

e/ Fe(III) và Cl

f/ Fe(II) và (OH)

g/ Ca và N(III)

h/ Ba và (PO4)

i/ P(III) và O

j/ Ca và (SiO3)(II)

k/ Na và (HPO4)(II)

l/ K và (SO3)(II)

 

    Được cập nhật 19/12/2016 lúc 19:30
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.