Daidouji Tomoyo
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰
9 tháng 9 2016 lúc 18:53

2 + 8 + 10 = 10 + 10 = 20

đs: 20

Bình luận (0)
Daidouji Tomoyo
9 tháng 9 2016 lúc 18:53

= 20

ai k mk, mk k lại

Bình luận (0)
Cửu vĩ linh hồ Kurama
9 tháng 9 2016 lúc 18:55

=20

k cho mình nha mình không bắt buộc các bạn!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2 = … + 1

6 = … + 4

8 = 5 + …

10 = … + 2

3 = … + 2

6 = 3 + …

8 = … + 4

10 = 7 + …

4 = 3 + …

7 = 6 + …

9 = 8 + …

10 = … + 4

4 = … + 2

7 = 5 + …

9 = 7 + …

10 = 5 + …

5 = 4 + …

7 = … + 3

9 = 6 + …

10 = 10 + …

5 = … + 2

8 = 7 + …

9 = …+ 4

10 = 0 + …

6 = 5 + …

8 = … + 2

10 = 9 + …

1 = … + 1

Pham Trong Bach

Tính:

8 + 2 = … 9 + 1 = … 7 + 3 = … 5 + 5 = …
2 + 8 = … 1 + 9 = … 10 – 3 = … 10 – 5 = …
10 – 8 = … 10 – 9 = … 4 + 6 = … 10 + 0 = …
10 – 2 = … 10 – 1 = … 10 – 6 = … 10 – 0 = …
Pham Trong Bach

Số ?

2 = 1 + ...     6 = 2 + ...     8 = ...+ 3     10 = 8 + ....

3 = 1 + ...     6 =...+ 3     8 = 4 + ....     10 = ...+ 3

4 = ...+ 1     7 = 1 + ...     9 = ...+ 1     10 = 6 + ...

4 = 2 + ...     7 = ...+ 2     9 = ...+ 3     10 = ...+ 5

5 = ...+ 1     7 = 4 + ....     9 = 7 +....     10 = 10 + ...

5 = 3 +....     8 = ...+ 1     9 = 5 + ...     10 = 0 + .....

6 = ...+ 1     8 = 6 + ...     10 = ...+ 1     1 = 1 + ....

Pham Trong Bach

Tính:

1 + 9 =     2 + 8 =     3 + 7 =     4 + 6 =     5 + 5 =

10 - 1 =     10 - 2 =     10 - 3 =     10 - 4 =     10 - 5 =

6 + 4 =     7 + 3 =     8 + 2 =     9 + 1 =     10 + 0 =

10 - 6 =     10 - 7 =     10 - 8 =     10 - 9 =     10 - 0 =

Pham Trong Bach

Tính: 

9 + 1 = … 8 + 2 = … 7 + 3 = … 6 + 4 = …
5 + 5 = … 1 + 9 = … 2 + 8 = … 3 + 7 = …
4 + 6 = … 10 – 5 = … 10 – 1 = … 10 – 2 = …
10 – 3 = … 10 – 4 = … 10 – 0 = … 10 – 9 = …
10 – 8 = … 10 – 7 = … 10 – 6 = … 10 – 10 = …

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN