Câu hỏi của bùi thị mai hương - Toán lớp 6

Chứng tỏ rằng số có dạng aaaaaa gạch trên đầu bao giờ cũng chia hết cho 7  

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.