Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 10

(\(\sqrt{x-2}\)+2)(x+3+4\(\sqrt{x-2}\))=(8x-6)\(\sqrt{x-1}\)

giúp mk

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.