Câu hỏi của Lê Trung Hậu - Hóa học lớp 0

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp MgCO3; CaCO3 rồi cho toàn bộ khí thoát ra(khí A) hấp thụ vừa hết bằng dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa B và dung dịch C. hỏi A, B ,C lần lược là những chất nào?

  1. CO;CaCO3 ;Ca(HCO3)2
  2. CO2; CaCO3; Ca(HCO3)2
  3. CO2; Ca(HCO3)2;CaCO3
0 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.