Câu hỏi của ko co ten - Tiếng Anh lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Rewrite the following sentences using a wish construction

1. It's a pity my computer is out of order.

.........................................................................................................

2. I'd like my younger brother to concentrate more on his studies.

.........................................................................................................

3. I'm sorry I don't have time to go to the cinema with you.

.........................................................................................................

4. It's a pity John can't come to my birthday party this weekend.

.........................,...............................................................................

5. I'd like you to take me to the zoo after school.

........................................................................................................

6. It's a pity it is raining heavily outside.

.........................................................................................................

7. It's a pity my favourite book is out of stock.

...................................................................................................,.....

8. I'm sorry I'm not old enough to drive car.

.........................................................................................................

9. It's pity they are having a class at the moment.

.........................................................................................................

.

10. It's a pity my school doesn't organize outdoor activities.

.........................................................................................................

    Được cập nhật 25 tháng 2 lúc 19:56 1 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.