Lịch sử thế giới cận đại

Nguyễn Trung Quân

1) Liên hệ giữa tình hình Việt Nam, Trung Quốc vs cuộ Duy tân Minh Trị

2) Thời kì lịch sử thế giới thời cận đại:

- Nội dung cơ bản

- Bản chất của Cách mạng tư sản

Thời Sênh
1 tháng 11 2018 lúc 21:47

2) Thời kì lịch sử thế giới thời cận đại:

- Nội dung cơ bản :

- Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

- Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế.

- Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.

- Bản chất của Cách mạng tư sản :

Đa số là không triệt để. bốc lột công nhân dưới hình thức tư sản

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN