Bài 12. Sự nổi

ha văn huy

Một cục nước đá có thể tích 360\(cm^3\) nổi trên mặt nước.

a) Tính thể tích của phần cục đá chìm trong nước

b)So sánh thể tích cục nước đá phần thể tích do cục nước đá tan ra hoàn toàn , biết \(d_{đá}\)= 9200/\(m^3\) , \(d_{nước}\)=10000N/\(m^3\)

ling Giang nguyễn
16 tháng 8 2020 lúc 18:18

a) Do đá nổi trên mặt nước nên P=FA

\(\Leftrightarrow d_{đá}V=d_{nước}V_{chìm}\)\(\Leftrightarrow9200.0,00036=10000V_{chìm}\)

\(\Leftrightarrow3,312=10000V_{chìm}\Rightarrow V_{chìm}=3,312.10^{-4}\left(m^3\right)=331,2\left(cm^3\right)\)

b) Khối lượng của cục đá là: \(m=DV=360.0,92=331,2\left(g\right)\)

Thể tích của cục đá sau khi tan: \(V_1=\frac{m}{D}=\frac{331,2}{1}=331,2\left(cm^3\right)\)

Do \(360cm^3>331,2cm^3\) nên \(V>V_1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN