Chương I- Điện học

Dương Thị Ngọc Hân
Câu 1: Hai điện trở R1=15Ω ,R2=30Ω. Mắc song song ,U=15V a, tính điện trở tương đương b, tính cường độ dòng điện
Vũ Thị Thu Hằng
Vũ Thị Thu Hằng 31 tháng 10 2018 lúc 20:52

điện trở tương của mạch là

Rtđ =\(\dfrac{R1.R2}{R1+R2}=\dfrac{15.30}{15+30}\dfrac{450}{45}=10\Omega\)

Cđdđ chạy trong mạch chính là

I=U/Rtđ=15/10=1,5A

vì R1//R2 => U1=U2=U=15V

I1=U1/R1=15/15=1A

I2 = I - I1 =1,5-1=0,5A

Bình luận (0)
Netflix
Netflix 31 tháng 10 2018 lúc 20:56

Tóm tắt:

R1 = 15Ω

R2 = 30Ω

R1 // R2

U = 15V

a)R = ? Ω

b)I = ? A

---------------------------------------------

Bài làm:

a)Do hai điện trở này mắc song song nên điện trở tương đương của đoạn mạch là:

R = \(\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}\) = \(\dfrac{15.30}{15+30}\) = 10 (Ω)

Vậy...

b)Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

I = \(\dfrac{U}{R_{tđ}}\) = \(\dfrac{15}{10}\) = 1,5 (A)

Vậy...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN