Chương I- Điện học

Dương Thị Ngọc Hân

Câu 1: Điện trở của biến điện làm bằng nikêlin có chiều dài là 30m, tiết diện bằng 0,2mm2,chất=0,4×10-6 Ωm, U=220V, thời gian=15p

a, tính R

b, tính nhiệt lượng toả

Vũ Thị Thu Hằng
Vũ Thị Thu Hằng 31 tháng 10 2018 lúc 21:09

0,2mm2=0,2.10-6 m2

R=\(\rho.\dfrac{l}{S}\) = 0,4.10-6 .\(\dfrac{30}{0,2.10^{-6}}\)=60\(\Omega\)

Q=\(I^2.R.t=\dfrac{U^2}{R}.t=\dfrac{220^2}{60}.900=\dfrac{48400}{60}900\simeq725999,9J\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN