Violympic toán 9

Nguyễn Đình Thành

Cho hai số dương thỏa mãn x+y=1

Tìm GTNN của Q= \(\dfrac{1}{x^2+xy+y^2}\) + \(\dfrac{4x^2y^2+1}{xy}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN