Chương I- Điện học

Vương Hàn Thiên Dii

cho em xin tất cả các công thức chương I ( điện học )

em cảm ơn ạ

Vũ Thị Thu Hằng
Vũ Thị Thu Hằng 31 tháng 10 2018 lúc 21:25

I=\(\dfrac{U}{R}\) \(R=\dfrac{U}{I}\)

Đoạn mạch nối tiếp

I=I1=I2=...=In

U=U1+ U2 + ....+ Un

Rtđ = R1 + R2 + ...+ Rn

\(\dfrac{U1}{R1}=\dfrac{U2}{R2}\)

Đoạn mạch //

I= I1 + I2 +...+ In

U=U1 = U2 =....= Un

Rtđ=\(\dfrac{R1.R2}{R1+R2}\)

Nhiều điện trở

\(\dfrac{1}{Rt\text{đ}}=\dfrac{1}{R1}+\dfrac{1}{R2}+...+\dfrac{1}{Rn}\)

R=\(\rho.\dfrac{l}{S}\)

Công suất

\(P=U.I=\dfrac{U^2}{R}=I^2.R\)

Điện năng tiêu thụ

\(A=P.t\)

Định luật Junlenxo

\(Q=I^2.R.t\)

\(Q=0,24.I^2.R.t\left(calo\right)\)

Bình luận (0)
Dương Thị Ngọc Hân
Dương Thị Ngọc Hân 31 tháng 10 2018 lúc 21:35

-Định luật Ôm : I=\(\dfrac{U}{R}\)\(\rightarrow\)R=\(\dfrac{U}{I}\)

-Đoạn mạch nối tiếp : I=I1=I2

U=U1+U2

\(\dfrac{U1}{U2}=\dfrac{R1}{R2}\)

Rtđ=R1+R2

- Đoạn mạch song song : I=I1+I2

U=U1=U2

\(\dfrac{I1}{I2}=\dfrac{R2}{R1}\)

\(\dfrac{1}{Rtđ}=\dfrac{1}{R1}+\dfrac{1}{R2}\)

\(\rightarrow\)Rtđ=\(\dfrac{R1.R2}{R1+R2}\)

-Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn:

\(\dfrac{R2}{R1}\simeq\dfrac{l2}{l1}\)

Nếu bỏ qua sai số thì \(\dfrac{R2}{R1}=\dfrac{l2}{l1}\)

- Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn :

\(\dfrac{R1}{R2}=\dfrac{S2}{S1}\left(=\dfrac{\phi^2_2}{\phi^2_1}=\dfrac{d^2_2}{d^2_1}\right)\)

- Sự phụ thuộc của điện trỏ vào vật liệu làm dây dẫn :

\(R=\rho\dfrac{l}{S}\)

-Biến trở_điện trở dùng trong kỹ thuật :

R=25.107Ω\(\pm\)1%

-Công suất định mức : P là công suất (W)

P=U.I

P=I2.R

P=\(\dfrac{U^2}{R}\)

-Điện năng_công của dòng điện :

H=\(\dfrac{Ai}{Atp}\) {H là hiệu suất; Ai là năng lượng có ích; Atp là năng lượng toàn phần} H<1

A=P.t

A=U.I.t

A=I2.R.t

A=\(\dfrac{U^2}{R}t\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN