Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 10

x^3-3x+10=9(\(\sqrt{x}\)+\(\sqrt{x-1}\))^3

hiu hiu, giúp mk na

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.