Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

Thảo Nguyễn

Cho hai số x, y. Xác định bài toán và mô tả thuật toán, viết chương trình đổi giá trị.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN