Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 10

hello

(9x+1)\(\sqrt{9x-1}\)=8x^3+20x^2-41x+5

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.